درباره اعضای الگوریتم

علی امیرشاهی

علی امیرشاهی

سرپرست مشاور سرمایه گذاری

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق شغلی

کارشناس ارشد خدمات مالی و تامین مالی - شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک