همکاری با سبدگردان الگوریتم

درصورت تمایل به همکاری با سبدگردان الگوریتم، لطفا فرم زیر را پر کنید

اطلاعات شخصی
گواهینامه ها

Event Log

Source

فایل رزومه