درباره اعضای الگوریتم

فاطمه عبیری

فاطمه عبیری

بایگان

بیوگرافی

بایگان

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق شغلی

آتیه سازان صنعت و معدن ابنیه گستر کارآفرین انجمن سینمای جوانان شبکه گسترش هنر جهان توسعه اعتبارات