حضور سبدگردان الگوریتم در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۱۴۰۳

حضور سبدگردان الگوریتم در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۱۴۰۳

حضور سبدگردان الگوریتم در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۱۴۰۳