مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۲ - شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران