آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

عنوان گزارش:
در گزارش پیش رو تحلیلی بر تراز ارزی و وضعیت باز ارزی پنج بانک بورسی ملت، صادرات، تجارت، پارسیان و خاورمیانه و اثر گذاری بر سود تسعیر و در نهایت سود تسعیر ارز به ازای هر سهم به لحاظ بنیادی صورت گرفته است.


دسته‌بندی: 
نوع گزارش: