آخرین مطالب وبلاگ live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ش ...

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با مشارکت در تأمي ...

وضعیت عملکردی صندوق سرمایه گذا ...

سبدگردان الگوریتم در سال 1399 اقدام به تاسیس دو ص ...

پذیره نویسی بزرگترین صندوق جسو ...

گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در چند سال اخیر در ا ...

وبلاگ الگوریتم

رشد ۲ برابری منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی و اسلامی


عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم، ترکیب منابع دولت در بودجه ۹۹ را متفاوت از بودجه سال گذشته دانست و گفت: امسال با کاهش منابع حاصل از فروش نفت ، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی، رشدی ۲ برابری نشان می دهد.

امیر وفایی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به ارائه بودجه سال ۹۹ به مجلس در روز جاری گفت: بررسی اولیه بودجه چند تفاوت را نسبت به لایحه سال گذشته نشان می دهد؛ اولین مورد ترکیب متفاوت منابع دولت نسبت به سال گذشته است و عمده آن کاهش منابع حاصل از فروش نفت و جایگزینی آن با فروش اموال منقول و دارایی های دولت به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان است .

وی افزود: البته تحقق فروش این میزان از اموال نیازمند برنامه عملیاتی مشخص است که در ادامه فرآیند بررسی بودجه در مجلس زوایای بیشتر این موضوع مشخص خواهد شد.

منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم توضیح داد: همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه عمومی دولت پیش بینی شده که نسبت به ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در سال گذشته حدودا ۲ برابر شده است.

به گفته وفایی، در مورد ترکیب مصارف تفاوت ساختاری دیده نمی شود و همچنان حجم بالایی از بودجه مربوط به هزینه های جاری است .
وی افزود: لایحه بودجه کل کشور با رقمی بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی اراِئه شد که از این میزان ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی بوده است.
وفایی ادامه داد: ترکیب منابع دولت شامل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها و ۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی است.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم خاطرنشان کرد: شاید عمده تفاوت بودجه امسال با بودجه سال آینده تفاوت ترکیب منابع عمومی دولت در امسال با سال گذشته باشد. در لایحه امسال واگذاری دارایی های سرمایه ای از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد کاهش داشته است. همچنین سهم واگذاری دارایی های مالی ۴۵ درصد افزایش داشته و به عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وفایی درخصوص ترکیب درآمدها هم گفت: حدود ۷۵ در آمدهای دولت از درآمدهای مالیاتی است که حجم درآمدهای مالیاتی با رشد ۲۷ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته برآورد شده است. در میان درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده با رشدی حدودا ۷۴ درصدی نسبت به سال گذشته، ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن برابر با ۲هزار و هشتصد میلیارد تومان پیش بینی شده است و نسبت به سال گذشته رشدی معادل با ۸۸ درصد داشته است.

۵۰ هزار میلیارد تومان ؛ منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیر منقول
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ترکیب منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای با سال گذشته تفاوت های بسیاری دارد . همانطور که پیش بینی می شد دولت دولت منابع حاصل از فروش نفت را برابر با ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛، این در حالی است که سال گذشته این عدد ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

وفایی اظهار داشت: نکته قابل توجه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است که حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده و از مواردی است که تحقق و عملیاتی شدن آن بسیار مشکل به نظر می رسد .

وی با اشاره به اینکه شاید عمده تفاوت بودجه امسال با سال گذشته واگذاری دارایی های مالی باشد، افزود: مجموع واگذاری های دارایی های مالی برابر با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالی است که سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. عمده بخش هم مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق با ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشدی برابر با ۸۸ درصد داشته است. البته شایان ذکر است در بخش هایی دیگر مانند شهرداری ها هم مجوز انتشار اوراق پیش بینی شده است.

عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم خاطرنشان کرد: منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نیزحدودا ۳ برابر سال گذشته است و ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته وفایی، یکی دیگر از تفاوت های لایحه بودجه ۹۹ با سال ۹۸ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است که برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . البته باید منتظر ماند و دید در فرآیند بررسی بودجه در مجلس با آن موافقت خواهد شد یا خیر.

ترکیب هزینه های بودجه ؛ آیا تفاوت ساختاری وجود دارد؟
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم در پاسخ به سوالی درخصوص تفاوت ساختاری در ترکیب هزینه های بودجه ۹۹ هم گفت: در بررسی ابتدایی لایحه بودجه تفاوت ساختاری در ترکیب هزینه ها نسبت به سالیان گذشته دیده نمی شود و همچنان حجم بالایی - حدودا ۵۰ درصد از مصارف دولت - مربوط به هزینه های جبران خدمات و رفاه اجتماعی است.

وفایی افزود: درباره بحث تملک دارایی های سرمایه ای که همان بودجه عمرانی است ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است ؛ این در حالی است که این عدد در سال گذشته برابر با ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و تاکنون هر چند آمار دقیقی درباره آن منتشر نشده است ولی تا امروز حجم بالایی از آن تخصیص داده نشده و به نظر می رسد این رویه در سال ۹۹ هم ادامه دار باشد و حجم بالایی از منابع عمرانی تخصیص داده نشود.

وی در پایان با اشاره به موضوع تملک دارایی های مالی اظهار داشت: در مورد بحث تملک دارایی های مالی ۴۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود . عمده تفاوت هم مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال های گذشته است که عددی برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. و حال آنکه سال قبل این رقم حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

نظرات

درج نظر